Informacja o polityce prywatności i przetwarzaniu danych osobowych przez spółki Skleprowerowy.pl

Witamy w serwisie www.skleprowerowy.pl należącym do Sport Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Ludwika Rydygiera 8, Hala 20C, 01-793 Warszawa, NIP 1181751873

Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Sport Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą w zakresie przez tą osobę określonym.

Administrator danych i dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

 Pani/Pana danych osobowych są spółki z Grupy Skleprowerowy.pl. Aktualna lista spółek :

Ar-Mar s.j. Mariusz Grot  Arkadiusz Kozłowski z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 7, 01-780 Warszawa, NIP 522-19-17-886

Sport Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Ludwika Rydygiera 8, Hala 20C, 01-793 Warszawa, NIP 1181751873

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółki z Grupy Skleprowerowy.pl prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Ar-Mar s.j. Mariusz Grot  Arkadiusz Kozłowski z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 7, 01-780 Warszawa, NIP 522-19-17-886

sklep@skleprowerowy.pl
tel.  +48 501 201 303

 

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Użytkownicy serwisu

Sport Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Ludwika Rydygiera 8, Hala 20C, 01-793 Warszawa, NIP 1181751873 zastrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z serwisu zapewniają ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym przepisami prawa. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.

Gromadzenie informacji

Spółki z Grupy Skleprowerowy.pl mogą otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie eventów) lub za pośrednictwem innych osób (np. od klientów, w celu realizacji usługi transportu zamówienia lub przekazania bonów podarunkowych).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółkom z Grupy Skleprowerowy.pl.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółki z Grupy Skleprowerowy.pl zbierają zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane tylko i wyłącznie z realizacją usługi doręczenia zamówienia, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez spółki z Grupy Skleprowerowy.pl w określonych poniżej celach:

 1. realizacji zamówienia, umowy oraz ich rozliczenia na czas realizacji zobowiązań oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów
 2. w celu organizacji eventów, szkoleń lub innych wydarzeń organizowanych przez spółkę z Grupy Skleprowerowy.pl, wymagających wypełnienia formularzy zgłoszeniowych oraz w celu realizacji eventów i kontaktów z Panią/Panem związanych z tym eventem. Dane przetwarzane są na czas realizacji eventu.
 3. wysyłka newslettera na Pani/Pana adres e-mail, w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie newslettera od spółek Grupy Skleprowerowy.pl Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności spółek z Grupy Skleprowerowy.pl oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności Grupy Skleprowerowy.pl.
 4. odpowiedź na zapytanie, w przypadku  przekazania zapytania w dowolnej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy, chat na stronie internetowej) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „Administrator danych i dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych ososbowych”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna internetowa www.skleprowerowy.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Formularz kontaktowy

Użytkownicy serwisu internetowego www.skleprowerowy.pl mają możliwość zadawania pytań, zgłoszenia opinii lub sugestii oraz skontaktowania się z pracownikami Grupy Skleprowerowypl. Firma przechowuje korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres:
sklep@skleprowerowy.pl lub nr telefonu 501 201 303 lub też poprzez okno chatu na stronie www.skleprowerowy.pl

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości udziału w evencie lub zapisu na newsletter.

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli spółek z Grupy Skleprowerowy.pl w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego ze spółką z Grupy Skleprowerowy.pl – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 

Rezygnacja z newslettera

W przypadku wyrażenia zgody na newsletter - zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części części „Administrator danych i dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Przekazywanie informacji do krajów Państw trzecich

Grupa Skleprowerowy.pl nie przekazuje danych osobowych i innych informacji do krajów Państw Trzecich.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź
z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części części „Administrator danych i dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych ososbowych”.


Zwracamy uwagę na to, że :

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
 • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Numer IP oraz Cookies

Sport Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. "clickstream data"). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.

Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags") lub sygnalizatorów www.

Mechanizmy zapisywania IP, Cookies oraz inne podobne technologie zastosowane w naszym serwisie mają na celu:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się. Dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty.
 • dostosowanie się serwisu – dostarczenie najlepszej treści dostosowanej do zainteresowań Klienta.
 • zbieranie statystyk - aby lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszenie struktury, mechanizmów i zawartości.
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika - aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia.
 • zapewnienie bezpieczeństwa, np. uwierzytelnienie w ramach serwisu
 • w celach reklamowych - aby badać efektywność naszych reklam oraz w celu ich lepszego dopasowania i kierowania
 • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać. Korzystanie z naszego serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wyłączenie plików cookies w przeglądarce

Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, można w każdej chwili je wyłączyć dla konkretnej witryny lub w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcą Państwo być śledzonym w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" ->"Opcje internetowe" i w nich zakładka "Prywatność".
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". 
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.