bicycle_day

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „DRUGA RZECZ ZA PÓŁ CENY” ODBYWAJĄCEJ SIĘ

W DNIU 24.10.2017 ROKU

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania towarów przecenionych z kolekcji 2017 i starszych SKLEPROWEROWY.PL („promocja SKLEPROWEROWY”) z rabatem w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) liczonym od ceny detalicznej (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Ar-Mar s.c. z siedzibą w Warszawie ul. W. Broniewskiego 7(dalej „Organizator”).
1. Akcja Promocyjna przeprowadzona będziednia 24 października 2017 roku od godziny 11:00:00 do 19:00 w sklepach stacjonarnych. Po tym terminie promocja nie obowiązuje. 
2. Miejscem Promocji są sklepy znajdujące się na terenie Warszawy , których zestawienie dostępne jest na stronie www.skleprowerowy.pl.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży towarów na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „Druga rzecz za pół ceny”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, kuponami i wyprzedażami.
2. Produkty – pełen asortyment towarów dostępny w ofercie konkretnego Sklepu z wyłączeniem kolekcji przyszłorocznej.
3. Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.

 

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w sklepach znajdujących się na terenie Warszawy, których zestawienie znajduje się na stronie internetowej www.skleprowerowy.pl, w godzinach ich otwarcia.

Promocja nie dotyczy produktów  outletowych.

 

§4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
2. Akcji promocyjnej podlega jeden z pary towarów przecenionych, przy czym rabat 50% naliczany jest od produktu tańszego z pary towarów przecenionych. Przykładowo dla zakupu 2 produktów przecenionych rabat naliczany jest dla jednej tańszej rzeczy, dla zakupu 3 produktów przecenionych rabat naliczany jest dla jednej najtańszej rzeczy, dla zakupu 4 produktów przecenionych rabat naliczany jest dla dwóch najtańszych rzeczy itd.
3. Uczestnik Akcji Promocyjnej, w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej musi dokonać zakupu minimum dwóch produktów – wówczas rabat naliczony zostanie na tańszy produkt z pary.
4. Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie, może skorzystać z 50% (pięćdziesiąt procent) rabatu od ceny detalicznej tańszego z dwóch nabywanych przez niego towarów z Kolekcji.
Rabat naliczany jest przy zakupie co najmniej dwóch produktów.  Ilość rzeczy na paragonie jest dowolna – Klientowi przysługuje rabat z każdych 2 sztuk (rzecz z rabatem 50%).
5. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, nie łączą się. Nie łączą się one także z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepach stacjonarnych i www.skleprowerowy.pl.
6. W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych, po poinformowaniu Sprzedawcy przez Uczestnika Akcji Promocyjnej o chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej i po spełnieniu przez Uczestnika Akcji Promocyjnej wszystkich warunków opisanych powyżej, Sprzedawca dokona obliczenia ceny wybranych towarów z kolekcji 2017 i starszych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Akcji Promocyjnej, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonych towarów niniejszą Akcją Promocyjną, decydujące znaczenie ma informacja Kierownika sklepu.
7Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej do chwili dokonania zapłaty oznacza, iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do dokonanej transakcji.
8.  Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci sklepów Ar-Mar s.c.
9.  W przypadku chęci zwrotu towaru zakupionego w sklepach stacjonarnych należy zwrócić obie rzeczy z pary – nie można zwrócić tylko jednej rzeczy. Klient nie może dokonać oddzielnie zwrotu – tylko jednej sztuki zakupionej z rabatem 50%, jak również klient nie może zwrócić oddzielnie  tylko rzeczy zakupionej w pełnej cenie w ramach Akcji Promocyjnej. Aby dokonać zwrotu towaru klient musi zwrócić obie sztuki zakupione w ramach Akcji Promocyjnej.

 

 § 5

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w internecie i portalach społecznościowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

§ 6

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Akcję Promocyjną bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie lub na profilu skleprowerowy.p na portalu Facebook.

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do Ar-Mar s.c. z siedzibą w Warszawie ul. Władysława Broniewskiego 7  celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 8

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia liczby sklepów objętych niniejszą Akcją Promocyjną.

§ 9

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej we wszystkich sklepach stacjonarnych, które objęte są Akcją Promocyjną.
3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.